درباره استاد

 استاد محمدصادق ده بزرگی

مدرس برتر آموزشگاه های کنکور

مدرس رتبه های 7، 12، 22، 55، 76، 93

ویژگی کلاس 

 آموزش زیست شناسی به سبک کنکورهای اخیر

 آموزش خط به خط کتاب های زیست شناسی

 آموزش مفهومی و ترکیبی زیست شناسی

 آزمون های تألیفی و استاندارد مطابق با کنکورهای اخیر

 تحلیل و بررسی سوالات زیست شناسی با استفاده از روش صحیح و غلط